REGISTER

สมัครสมาชิก

FORGOT PASSWORD

ลืมรหัสผ่าน

โครงการฝึกอบรมวิเคราะห์ BigData

27.08.2562
บรรยากาศการอบรมการวิเคราะห์ Bigdata ด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ (Digital Markering) ครั้งที่ 1 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต